تاريخ : سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹ | 9:4 | نویسنده : فرزاد سلیمان اختیاری

درس دوم تا دهم

درس اول

1-كدام دوره در تاریخ ادبیات به دوران شكوه و شکست معروف است ؟

2-فترت وهرج و مرجی كه درعصر حافظ در قلمروذوق و اندیشه ملاحظه می شود ناشی ازچیست ؟

3- كدام رجال تشیع توانستند در دستگاه حكومتی خلفاو مغولان نفوذ كنند واز قدرت سیاسی آنها بهره جویند ؟                                                              

4-فر هنگ شهر های ایران  را  در عصرحافظ  نام ببرید.

5-در عصر حافظ كدام قالب شعری رو به ضعف وكسادی گذاشته بود ؟

6  -در میان شاعران عصر حافظ ………… باشدت تمام رواج داشت. 

7-تقلید در عصر حافظ به چه صورتی جلوه گربود.

8-در عصر حافظ بیشتراز سبك وشیوه چه شا عرانی پیروی می شد؟

9-در عصر حافظ شیوه كدام شاعرابتكاری وتاره قلمداد می شود ؟

10-محتوای شعر عصر حافظ چه بود ؟

11-طنز واشعار اجتماعی دراشعاركدام شاعران عصر حافظ دیده می شود ؟

12-در عصر حافظ عارفی از سلسله سو ختگان را نام ببرید ؟

13- درسال 610  هجری قمری چه كسی در یكی از روستاهای فراهان به نام كمیجان زاده شد ؟

14-كودكی ونوجوانی فخرالدین عراقی درچه شهرهایی سپری شد ؟

15-فخرالدین عراقی درچه قرنی ودركجا درگذشت ؟

16-آثار فخرالدین عراقی را نام ببرید.

17-نام دیگر عشاق نامه فخرالدین عراقی چیست ؟

18-كتاب عشاق نامه فخرالدین عراقی بروزن چه كتابی سروده شده است ؟

19-كتاب لمعات اثر كیست وموضوع آن چیست ؟

20-چه كسی برلمعات فخرالدین عراقی تفسیر نوشت .نام او چه بود ونام تفسیرش چه بود ؟

21-شعر و نثر فخرالدین عراقی چگونه بود؟

22-خصوصیت مثنوی ها وقصایدوغزلیات فخرالدین عراقی چه بود ؟

23-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست ؟

((( نخستین باده كاندر جام كردند             ز چشم مست ساقی وام كردند )))

درس دوم

24-نخل بند شاعران لقب كیست؟

25-خواجوی كرمانی درغزل از چه كسی پیروی می كرد ؟

26-حافظ در سرودن غزل از چه كسی پیروی كرده است؟

27-چرا به خواجو لقب نخل بند شاعران داده اند؟

28-خواجو درچه شهری درگذشت آرامگاه او كجاست؟

29-آثار خواجورا نام ببرید؟

30-دیوان خواجو به چند بخش تقسیم می شود؟

31-شش مثنوی خواجو را نام ببرید؟

32-خواجو در داستان غنایی از……… ودر قصیده از……… ودرغزل از………… ودر حماسه از  ………… تقلید كرده است.

33-شعر زیرازكیست ودرچه قرنی می زیست؟

 (((گفتا:توازكجایی كاشفته می نمایی؟              گفتم:منم غریبی ازشهرآشنایی )))

34-شاعر شیعه مذهب عصر سربداران كه در قریه ی فریومد آبادی ای از ولایت جوین خراسا ن زاده شد کیست؟

35-ابن یمین  چه كسانی را ستوده است ؟

36-ابن یمین  مردی --- و --- و---  بود.

37-شهرت ابن یمین درسرودن چه قالب شعری است ؟

38-پایان حیات ابن یمین در----و--- به قناعت ودرویشی گذشت .

39-مو ضوع قصیده ها وغزلیات ابن یمین چیست ؟

40-درشعر ابن یمین چه چیز ستایش شده وچه چیز مورد تاكید قرار گرفته است ؟

41-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست

ای دل غم جهان مخوراین نیز بگذرد          دنیا جو هست بر گذراین نیز بگذرد

42- در نیمه اول سده هفتم هجری درشهر فرغانه واقع در ماوراء النهر زاده شد؟

43-سیف فرغا نی كدام شاعر را ستایش نموده وبا او مكاتبه داشته است؟

44-سبك شعری سیف فرغانی به شیوه ی سخنوران 00000 0000  نزدیك است.

45-قصاید سیف فرغانی در استقبال ازچه شاعرانی سروده شده است ؟

46-شاعران كدام عصر از ردیف های دشوار در شعر استفاده نموده اند ؟

47- غزل های سیف فرغانی بیشتردر جواب كدام شاعر سروده شده است ؟

48- شعر زیر از كیست وخطاب به جه كسی سروده شده است ؟

من نی ام شاعركه مدح كس كنم هر شاه را0000000  از برای حق نعمت پند دادم این قدر000000

49-چه كسی به شاعران دیگر سفارش می كند كه از ستایش سیم پرستان گداخود داری  بکنند و اگر ذوقی دارند این رادروعظ و اندرز به كار بگیرند؟

50-سیف فرغانی به كدام امام علاقه زیاد داشت ودرمورد اوشعر سروده است ؟

51-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست؟

به عدل ار تو یاری كنی خلق را     0  00     به فضل ایزدت0نیزیاری كند

52-وی شوخ طبعی آگاه بود ؟

53-چرا به عبید لقب زاكانی داده اند ؟

54-عبیدزاكانی با كدام امرای فارس پیوند نزدیك داشت ؟

55-اشعار عبیدزاكانی به چند بخش تقسیم می شود نام ببرید؟

56-مثنوی عشاق نامه عبید جز  ء كدام اشعار او محسوب می شود؟

57-كدام آثار عبید زاکانی مهارت او را در ترسیم او ضا ع  نا به سامان اخلاقی وفرهنگی بیشتر نشان می دهذ؟

58-آثار منثور عبید به ترتیب اهمیت كدام است ؟

59-عبید زاكانی در رساله های خود چه چیزی رابشارت داده است ؟

60-درنوشته هاوسروده های عبیدزاكانی زبان طنز چگونه است؟

61-چراعبید از زبان تلخ وگزنده  وعریان درشعر استفاده كرده است؟

62-عبید در پرداختن هزلیات خود به چه كسانی نظر داشته است؟

63-شعر زیر از كیست ودرچه قرنی می زیست؟

ای خردمند عاقل دانا                قصه موش وگربه بر خوانا 

 درس سوم

64-رند فرزانه شیرازلقب كیست؟

65-از میان شاعران زبان فارسی  بی گمان هیچ كسی توفیق آنرا نداشته است كه به اندازه ………مورد نظر خاص و عام قرار گیرد.

66- خواجه شمس الدین محمدمعروف به………ولقب او………می باشد.(نام اصلی حافظ چه بودولقبش چیست؟)

67-نیاكان حافظ اهل كجا بودند؟

68-آیا حافظ هم مانند سعدی به سفرهای زیادی رفته است؟

69-حافظ به چه شهرهایی سفر نمود؟

70-حافظ با دربار كدام حاكمان ارتباط داشته است؟

71-سه شاعر بزرگ رانام ببرید كه به اندوه مرگ فرزند گرفتار شدند؟

72-از میان پادشاهان زمان حافظ كدام یك با حافظ به احترام رفتار كرد؟

73-بیش ترین غزلیات حافظ درمورد چیست؟

74-شهرت حافظ در سرودن قالب ………است.(كدام قالب شعری است؟)

75-برخی اوراخاتم شعرای ایران می دانندوبر آ ن اندكه پس از او سخن پارسی رو به انحطاط وزوال رفته است.(نظر شاعران درباره حافظ چیست؟)

76-غزل حافظ………،………است.(موضوع غزلیات حافظ چیست؟)

77-شعر زیر ازكیست ودر چه قرنی می زیست؟

كی شعر تر انگیزد خاطر كه حزین باشد                   یك نكته از این معنی گفتیم و همین باشد

78-شیخ جام شهرت كیست؟

79-لقب وتخلص شیخ جام چه بود؟

80-عبدالرحمن جامی در كدام ناحیه جام متولد شد؟

81-در زمان جامی چه شهری پایتخت هنروذوق وادب ایران بود؟

82-اودر شصت سالگی به قصد زیارت خانه خدا از خراسان بیرون آمد،مدتی در بغداد ماندواز آنجا به كربلاو نجف رفت وچندی در حلب ودمشق ماند وبه هرات برگشت.

83-چه كسانی به دوستی باجامی افتخار می كردند؟

84-آثار جامی را نام ببرید؟

85-چرا دیوان جامی به سه بخش تقسیم شده است؟

86-هفت اورنگ جامی را نام ببرید؟

87-آثار منظوم جامی را نام ببرید؟

88-آثار منثور جامی را نام ببرید؟

89-جامی كتاب بهارستان را به تقلید از چه كتابی نوشته است؟

90-موضوع كتاب نفحات الانس جامی چیست؟

91-موضوع لوایح جامی چیست؟

92-اشعه اللمعات جامی در شرح وتوضیح چه كتابی است؟

93-جامی درمثنوی هایش از  چه كسی تقلید میكرد؟

94-جامی هفت اورنگ را در مقابل چه كتابی سرود؟

95-جامی با چه كتابی خواست در برابرسعدی دعوی نویسندگی كند؟

96-شعر زیر از كیست و از چه كتابی است؟

نیست بجز عشق در این پرده کسی                     اول و آخر همه عشق است وبس

درس چهارم

97- دوره اوج تاریخ نویسی كدام دوره بود؟

98-كتاب تاریخ جهانگشا اثر كیست؟

99-مجموعه علمی-فرهنگی ربع رشیدی درتبریز به همت چه كسی تأسیس شد؟

100-مهم ترین اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی چه نام دارد؟

درس پنجم   

101- كدام دوره تاریخ ادبیات به دوره غزل گویی ومضمون آفرینی معروف است؟

102-چه كسانی مذهب تشیع را در ایران رسمیت دادند؟

103-سرزمین اجدادی صفویان چه شهری بود؟

104-صفویان به چه زبانی تعلق خاطر داشتند؟

105-خصوصیت شعر به ویزه پس از فرو پاشی ایلخانان و هم زمان با عصر تیموریان چگونه بود؟

106-مناطق عمده ی رشد وپرورش زبان وادبیات فارسی در زمان صفویان چه شهر ها یی بود؟

107-زبان وادببات فارسی از عصرصائب عملا به چند بخش تقسیم شده نام ببرید

108-با ادامه اشغال هند به جای زبان فارسی چه زبان هایی رایج شد؟

109-شاعر سوزوگداز لقب كیست؟

110-درمیانه ی سده دهم هجری  درقصبه بافق زاده شد ؟

111-وحشی بافقی در چه شهری در گذشت ؟

112-خصوصیت وحشی بافقی چه بود؟

113-دو مثنوی وحشی بافقی را نام ببرید؟

114-وحشی بافقی چه كتاب هایی رابه طریقه نظامی سرود؟

115-بیشترین شهرت شاعری وحشی بافقی در چیست؟

116-مثنوی ناتمام وحشی چه نام داردوچه كسی آن را كامل كرد ؟

117-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست؟

بس كه دادم همه جا شرح دلارایی او         شهر پر گشت زغوغای تماشایی او

118-پدر مرثیه سرایی كیست؟

119-شعرفارسی در چه عصری از كو چه وبازار سر درآورد؟و نزدپیشه وران وبازاریان قرار گرفت؟

120-محتشم كاشانی به توصیه چه كسی به اشعار دینی رو آورد؟

121-كدام شعر محتشم معروف است؟

122-شعر زیر از كیست وموضوع آن چیست؟

باز این چه شورش است كه درخلق عالم است        باز این چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است

123- محتشم كاشانی در سرودن چه قالب شعری شهرت دارد؟

124-چه شاعرانی از سبك محتشم پیروی كرده اند؟

125-شاعری محتشم كاشانی دو رویه دارد رویه دوم آن چیست؟

126-محتشم كاشانی در اصل چگونه شاعری است؟

127-مجموعیه غزلیات محتشم كاشانی چه نام دارد وزمینه اصلی آن چیست؟

درس ششم

128-آفریننده معنا ومضمون چه كسی است؟

129-میرزا ابو طالب كلیم همدانی به چه لقبی شهرت داشت ؟

130-كلیم همدانی نزد چه كسی عنوان ملك الشعرایی را گرقت ؟

131-كلیم همدانی در اواخرعمر مامور به نظم كشیدن چه كتابی شد؟

132-شهرت كلیم همدانی بیشتر در چیست ؟

133-خلاق المعانی ثانی لقب كیست ؟

134-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست؟

پیری رسید ومستی طبع جوان گذشت       ضعف تن  ازتحمل رطل گران گذشت                      

135-شهسوار میدان خیال لقب كیست ؟

136-صائب تبریزی درچه شهری متولد شد ونام او چه بود؟

137-شهرت میرزا محمد علی چه بود ؟

138-صائب چندسال در سفربود ودر نزد چه كسی عنو ان ملگ الشعرایی یافت ؟

139-صائب تبریزی در كجا درگذشت وآرامگاه او كجاست ؟

140-مثنوی های صائب را نام ببرید ؟

141-موضوع قصاید صائب چیست ؟

142-شعر زیر از كیست ودرچه قرنی می زیست  ؟

روزكاری شد زچشم اعتبار افتاده ام          چون نگاه آشنا از چشم یار افتاده ام

143-نقش بندی از دیار هند لقب كیست ؟

144-در عظیم آباد هند به سال 1054هجری كودكی دیده به جهان گشود كه او را……………… نام نهادند.

145-اثر منثور بیدل عظیم آبادی چه نام دارد؟

146-مثنوی های بیدل عظیم آبادی چیست؟

147-بیشترین شهرت بیدل در هند & افغانستان&تاجیكستان وایران به چه علت است ؟

148-خصوصیت غزلیات بیدل عظیم آبادی چیست ؟

149-پهلوان شاعران سبك هندی  د ر ایران وخارج از ایران چه كسی است؟

150-خصوصیات اشعار بیدل چیست؟

151-شعر زیر از كیست ودر چه قرنی می زیست ؟

دلیل كاروان اشكم آه سرد را ماند            اثر پرداز داغم فرد صاحب درد را ماند

درس هفتم

152-عصر0 00 000 ازآن به عنوان مرحله ی اشتغال به تازه نویسی یاد می شود.

153-پایه نثر ساده در ایران  در چه زمانی نهاده شد ؟

154-نثر فنی در عصر قائم مقام بر پایه چه کتاب هایی صورت می گرفت ؟

155-لقب میرزا ابوالقاسم فراهانی چه بود واین لقب را چه زمانی به دست آورد ؟

156-خصوصیت شعرونثر قائم مقام فراهانی چه بود ؟

157-او ظاهرا ادامه دهنده ی شیوه ی سعدی در گلستان است ودر قرن 12یا سال 1193 هجری قمر ی متولد شد.

158- موضوع  منشآ ت قائم مقام فراهانی چیست ؟

159-كتاب حاجی بابا اصفهانی اثر كیست ؟

160-جیمز موریه اصلا اهل كجا بود و بعد تبعه چه كشوری شد ؟

161-موضوع كتاب حاجی بابای اصفهانی چیست؟

162-خصوصیت نثر كتاب حاجی بابای اصفهانی چیست ؟

163-مولف كتاب  مسالك المحسنین كیست ؟

 164-خصوصیت كتاب مسالك المحسنین چیست ؟

165-مو لف كتاب سیاحت نامه ابراهیم بیك كیست؟

166-سیاحت نامه ابراهیم بیك رمانی ………… وخواندنی وشیرین است.

167- مولف كتاب شرح زندگانی من كیست وموضوع آن چیست؟

درس هشتم

168-عصر هاتف به دوره …………… از سبك هندی معروف است.

169سقوط صفویان به دست چه كسی صورت گرفت ؟

170-چرا كار انجمن ادبی مشتاق اهمیت دارد ؟

171-اصفهان در زمان صفویان  چنان اهمیت یافت كه به لقب …………… معروف شد.   

  درس نهم

172-شعر شناس دیر پسند لقب كدام شاعر بود؟

173-قصایدوغزلیات آذربیگدلی بیشتر بر چه شیوه ای است؟

174-آذر بیگدلی در مثنوی یوسف وزلیخا در برخی موارداز كدام سبك  استفاده نموده است؟

175-چرا به آذر بیگدلی آذر دیر پسند می گفتند ؟

176-شاعر ترجیع بند لقب كیست ؟

177-هاتف در شهر-----زاده شد اما نیاكان اوكه به سادات حسینی انتساب داشتند از----به این شهر مهاجرت كرده بودند.

178-.هاتف اصفهانی فنون طب وحكمت وریاضی وفنون شعروادب را نزد چه كسانی فرا گرفت ؟

179-هاتف اصفهانی در دیوانش از كدام استادان  خود ستایش نموده است ؟

180-پیشه اصلی هاتف اصفهانی چه بود ؟

181-به چه اشعاری اخوانیات می گویند ؟

182-هاتف اصفهانی به چه زبان هایی شعر می سرود ؟

183-هاتف در غزل از چه كسانی پیروی می كرد ؟

184-شعر زیر از كیست واز كدام قصیده  او  محسوب می شود ؟

سحر از كوه خاور تیغ ا سكندر چو شد پیدا----عیان شدرشحه ی خون از شكاف جوشن دارا

185-شعر زیر از كیست ودر ستایش كیست وبر وزن قصیده كیست ؟

بر آمد قیر گون ابری زروی نیلگون دریا----چو رای عاشقان گردان چو طبع بی دلان شیدا

186-شعرزیر از كیست وكدام خصوصیت شعرش را بیان می كند

خار بدرودن به مژكان.خاره بشكستن به دست---سنگ خاییدن به دندان كوه ببریدن به چنگ

187-كدام قالب شعری هاتف اصفهانی در زمره ی نامو ر ترین اشعارمستقل زبان فارسی شمرده شده است؟

188-خصوصیت ترجیع بندهاتف اصفهانی چیست؟

189-غزل سرای عارف لقب كیست؟

190-از لحاظ طرز وشیوه شاعری واپسین شاعر طرز هاتف ومشتاق می باشد كه در شیوه غزلسرایی از سعدی وحافظ پیروی می كرد

191-در عتبات دیده به جهان گشود سواد نداشت ولی با انسی كه به حافظ و سعدی داشت به رموز غزل پردازی دست یافت.

192-تخلص فروغی بسطامی ابتدا چه بود وبعد چه شد؟

193-هنر فروغی در چیست و سرمشق او دراین كار كیست؟

194-عصر ………به دوره بازگشت ادبی معروف است.

درس دهم

195-وضع شعر در عصر صبا چگونه بود؟

196-در دوره  صفویان شعر بیش تر در میان چه كسانی رایج بود؟

197-مؤلف كتاب العجم فی معاییراشعار العجم كیست؟

198-مؤلف كتاب براهین العجم كیست؟

199-تخلص ملا احمد نراقی چه بود؟

200-آثار ملا احمد نراقی را نام ببرید؟

201- تخلص میرزا محمود مازندرانی چه بود؟

202-میرزا محمود مازندرانی در مورد كدام امام شعر سرود؟

203-تخلص حاج ملاهادی سبزواری چیست ؟

204-اثر حاج ملا هادی سبزواری چه نام دارد؟

205-میرزا حبیب خراسانی كه بود؟

206-مهم ترین تغییر جغرافیایی در حوزه شعرو ادب در عصر صبا چه بود؟

207-یكی از شاعران عصر نادری كه به ستایش نا درشاه پرداخت كیست؟

208-آثار میرزا مهدی خان را نام ببرید؟

209-چه كسی نخستین گروه محصلان ایرانی را به خارج اعزام داشت؟

 210- كدام وزیر محمد شاه قاجار شاعر بود و به شعر علاقه نشان می داد؟

211-شاعران عصر صبا به چند دسته تقسیم می شوند؟

212-قالب و محتوا ی  شعر عصر صبا چه بود؟

213-پرچمدار بازگشت  ادبی كدام شاعر بود؟

214- شاخص ترین شاعر سبك بازگشت كیست؟

215-صبای كاشانی چه زمانی عنوان ملك الشعرایی یافت؟

216-تخلص محمد حسین خان چه بود؟

217-صبای كاشانی در چه قالب های شعری شعر می سرود؟

218-آثار صبای كاشانی را نام ببرید؟

219-كتاب گلشن صبا از چه كتابی تقلید شده است؟

220-بحر ووزن و موضوع شهنشاه نامه صبای كاشانی چیست؟

221-مضمون قصاید صبای كاشانی چیست؟

222-محتوبات غزلیات صبای كاشانی چیست؟  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ